Informatizare

Dată fiind importanţa accesului la avantajele utilizării tehnicii de calcul în activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi în creşterea eficienţei serviciilor auxiliare, conducerea Universităţii „Apollonia” practică o strategie de îmbunătăţire permanentă a dotărilor din infrastructură pentru transmitere şi prelucrare computerizată a datelor precum şi a utilizării imediate a mijloacelor oferite de informatică.

Reţeaua IT interconectează spaţiile cu destinaţie didactică (săli de cursuri, laboratoare, cabinete), spaţiile destinate serviciilor de evidenţă financiar-contabilă, de resurse umane şi secretariatele facultăţilor.

Accesul la reţeaua Internet contribuie la creşterea nivelului calitativ al comunicaţiilor. Sunt îndeplinite şi cerinţele legate de posibilităţile de retroproiectare, filmare, fotografiere digitală, cu aparatură high-tech şi personal calificat.

Mobilitatea în comunicare şi documentare în spaţiile universităţii se sprijină şi pe dispozitivele wireless. Stocarea şi administrarea datelor privind evidenţa şcolarizării (cataloage, centralizatoare, statistici, tipărirea computerizată a diplomelor de licenţă, diverse rapoarte sau cerinţe de informare-interogare privind situaţia şcolară anuală/semestrială, sau datele personale ale studenţilor) sunt informatizate, ca şi activitatea de urmărire a achitării taxelor de şcolarizare, a gestiunii şi exploatării fondului de carte şi de publicaţii periodice din biblioteca universităţii.

În prezent în afara calculatoarelor conectate în cadrul reţelei, ăn cadrul activităţilor didactice, dotarea cu sisteme de calcul (PC-uri, sisteme de operare și pachetul integrat de aplicaţii MS Office în variantele 2007), se mai utilizează si laptop-uri pentru cursurile care folosesc ca suport prezentări multimedia realizate în Power Point

În afară de PC-urile din cadrul laboratoarelor de informatică, în UAI mai există un număr de PC-uri de diferite tipuri folosite de conducerea Universităţii, a facultăţilor, a departamentelor, de secretariatele facultăţilor, de centrele de cercetare și de alte compartimente (contabilitate, casierie, administrativ, oficiul juridic, bibliotecă etc.).

Corelat cu planurile de învățământ și cu orele activităților didactice, disponibilul de ore calculator satisface cerințele activităților studenților pentru toate programele de studii din cadrul universității.

 

În Universitatea „Apollonia” din Iaşi se derulează o activitate continuă de identificare, dezvoltare, testare, implementare şi evaluare a unor tehnici noi de învăţare eficace, incluzând aici noile aplicaţii ale calculatoarelor şi ale tehnologiei informaţiei.

Centralizând informațiile privind dotările în Universitatea există  102 calculatoare repartizate în biblioteca universității, în laboratorul informatic și laboratorul fonetic, în clinici și laboratoare, în Platforma de Instruire Practică și de Instruire Clinică. Bazele de date pot fi accesate de pe calculatoarele din interiorul sediilor universității.

Biblioteca universității asigură în sălile de lectură un număr de locuri de 96 și o suprafață de 140,65 m2, 32 de calculatorare precum și accesul tuturor studenților la baze de date electronice în corelare cu orarul de funcţionare a bibliotecii şi sălilor de lectură şi cu încadrarea cu personal.

Platforma on-line dedicată studenților stochează în format electronic informaţiile specifice procesului de învăţământ: note, observaţii, clasamente atât pe medii generale cât şi pe obiecte, permite transmiterea de mesaje către studenți şi profesori, şi oferă posibilitatea de a realiza rapoarte şcolare statistice şi de activitate necesare conducerii universității, aplicaţia fiind accesată de către personalul autorizat al unităţii de învăţământ prin intermediul unui nume de utilizator şi a unei parole în interfaţa web(online) a platformei. Scopul acestei platforme este de a oferi o soluţie educaţională de înaltă calitate, de pe urma căreia să beneficieze în egală măsură atât studenții cât și profesorii.

SITE-URILE ŞI SUBDOMENIILE UAI

La adresele mentionate mai jos, pot fi vizualizate paginile platformei de instruire practica (PIP) a Universităţii “Apollonia” din Iaşi, în domeniul Comunicare-Jurnalism, postul de televiziune şi radio precum si Agenţia de presă care joacă un dublu rol :

Există o continuă preocupare pentru mentenanţă şi ţinerea la nivelul standardelor a dotărilor cu licenţe, calculatoare şi auxiliare, dată fiind deprecierea morală foarte rapidă a componentelor hardware şi software.