PROCEDURA PRIVIND RECUNOASTEREA DIPLOMEI DE DOCTOR SI A TITLULUI DE DOCTOR IN STIINTE SAU INTR-UN DOMENIU PROFESIONAL, OBTINUTE IN STRAINTATE, IN CADRUL UNIVERSITATII APOLLONIA DIN IASI

Universitatea Apollonia din Iași recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la:

  1. a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
  2. b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort;
  3. c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau inter-universitar.

Recunoaşterea de către UAI a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, se realizează în scopul înscrierii la programele postuniversitare, al obţinerii abilitării, al ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul UAI.

 

Recunoaşterea funcțiilor didactice obținute în străinătate conform prezentei metodologii este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul UAI.

 

Diploma de doctor supusă recunoaşterii trebuie să fie autentificată cu apostila de la Haga, pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state va fi supralegalizată sau însoţită de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. În situaţia în care CRID sesizează existenţa unor suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, Universitatea va sesiza organele abilitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea: https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top

 

 

Documente necesare:

  1. cerere tip de recunoaștere[1] a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, redactată conform modelului din Anexa 1 și semnată de către solicitant. Solicitantul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor declarate;
  2. actul de identitate (în copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul) şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie şi traducere legalizată, după caz);
  3. diploma de doctor obţinută la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la Art. 3 din metodologie (în copie şi traducere legalizată), însoţită, dacă este cazul, de un document eliberat de instituţia emitentă a actului de studii care să conţină denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titlul de doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de doctor);
  4. rezumatul tezei de doctorat sau adresa de website unde este postat(ă) rezumatul sau teza de doctorat într-o limbă de circulaţie internaţională (în cererea de recunoaştere a diplomei de doctor se va indica linkul);
  5. curriculum vitae din care să reiasă perioada stagiului de doctorat desfăşurat în străinătate, semnat de către solicitant;
  6. lista de articole şi contribuţii ştiinţifice, semnată de către solicitant;
  7. chitanţa de plată a taxei de procesare a dosarului, de recunoaştere a diplomei şi a titlului de doctor.

 

Dosarul de recunoaştere este direcţionat către CRID, care efectuează următoarele operaţiuni:

(1) verifică dacă dosarul conţine toate documentele indicate la art. 8 raportat la art. 9 din procedura;

(2) comunică solicitantului, electronic şi/sau prin poştă, actele care nu au fost depuse, dacă dosarul este incomplet, în termen de maximum 10 zile de la primirea dosarului de la secretariatul rectoratului. Completarea dosarului se face în maximum 20 zile de la data transmiterii de către CRID a informării, documentele depunându-se spre completare la secretariatul rectoratului sau pe website-ul https://edirect.e-guvernare.ro/. Necompletarea în termen atrage de drept respingerea dosarului în baza avizului emis de CRID. În caz de respingere a dosarului, solicitantul sau reprezentantul acestuia cu procură notarială are dreptul să ridice documentele depuse, prin completarea unei cereri în termen de maximum 3 luni de la depunerea dosarului sau să solicite să-i fie trimise documentele din dosar prin poştă, caz în care spezele poştale sunt suportate de solicitant la destinaţie, nefiind vorba de spezele incluse în taxa de procesare. Neridicarea dosarului în termenul prevăzut îl decade pe solicitant din dreptul de a mai solicita documentele şi dă universităţii dreptul de a le distruge;

(3) respinge dosarul, în cazul în care instituţia emitentă a diplomei de doctor nu se încadrează în categoriile menţionate la art. 3 din metodologie;

(4) verifică statutul instituţiei de învăţământ superior care a emis documentele supuse recunoaşterii şi programul de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titlul de doctor. În cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii documentelor depuse la dosar, acestea se transmit către CNRED în format electronic, pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie;

(5) pronunţă o hotărâre motivată cu privire la solicitarea de recunoaştere a diplomei şi titlului de doctor, pe care o transmite conducerii universităţii.

CRID examinează dosarul solicitantului în termen de cel mult 45 de zile de la data depunerii dosarului complet (inclusiv a documentelor solicitate spre completare, după caz). Termenul de soluţionare se poate prelungi prin decizia comisiei de evaluare în cazurile în care este necesară verificarea autenticităţii documentelor din dosar şi/sau a statutului universităţii emitente. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la motivele nesoluţionării în termenul anterior menționat.

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, fundamentată prin hotărârea CRID conform celor menţionate la art. 10 din metodologie, se emite de către rectorul UAI, conform normelor legale. Decizia este comunicată solicitantului prin poştă la adresa de corespondență indicată în cererea de recunoaştere.

În cazul unei decizii de nerecunoaştere a diplomei şi titlului de doctor, solicitantului i se comunică inclusiv hotărârea motivată a CRID, iar acesta poate depune contestaţie în termen de 10 zile de la data confirmării prin poştă a primirii deciziei. Contestaţia se formulează în scris, se motivează, se înregistrează și se depune la Secretariatul Rectoratului UAI.

Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată de către Senatul UAI, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării la universitate. Hotărârea Senatului asupra contestaţiei este irevocabilă la nivelul Universităţii Apollonia din Iași și se comunică solicitantului prin poştă la adresa de corespondență indicată.

 

Decizia de recunoaştere a funcției didactice din învățământul universitar obţinute în străinătate se eliberează titularului, unei persoane împuternicite notarial sau la cererea scrisă a solicitantului-se transmite prin servicii poştale.

 

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la:  https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=950731&IdOperatiune=2

Metodologia de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate poate fi accesată la: metodologie_recunoastere_diploma_si_titlu_doctor_obtinute_in_strainatate

[1] Nesoluţionarea cererii nu poate fi imputată UAI, dacă solicitantul nu urmăreşte corespondenţa primită sau nu dă curs în termen solicitărilor referitoare la dosarul de recunoaştere.