PROCEDURA PRIVIND RECUNOASTEREA DE CATRE UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IASI A FUNCTIILOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL UNIVERSITAR OBTINUTE IN STRAINATATE IN INSTITUTIILE DE INVATAMANT UNIVERSITAR ACREDITATE DIN STRAINATATE

Universitatea Apollonia din Iași (UAI) recunoaşte funcțiile didactice din învățământul universitar obţinute la:

 

  1. a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
  2. b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort;
  3. c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau inter-universitar.

 

Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate se face în baza Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5922/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

 

Recunoaşterea funcțiilor didactice obținute în străinătate conform prezentei metodologii este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul UAI.

 

Lista universităților de prestigiu din alte state este disponibilă la https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top

 

Documente necesare:

  1. cererea tip[1] depusă în nume propriu de către solicitant. În cerere se vor menționa obligatoriu toate datele de contact (corespondență) ale solicitantului, în vederea comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere, solicitantul asumându-şi corectitudinea datelor declarate;
  2. actul de identitate, în copie, cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul și, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie și traducere legalizată, după caz);
  3. diploma de doctor, în copie, obținută la una din instituțiile acreditate de învățământ universitar (în copie şi traducere legalizată), însoțită, dacă este cazul, de un document eliberat de instituția emitentă a actului de studii care să conțină denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obținut diploma şi titul de doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de doctor);
  4. Curriculum vitae, semnat de către solicitant;
  5. Lista de lucrări și contribuții științifice, semnată de către solicitant;
  6. Dovada funcției didactice eliberată de: a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană; b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort; c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau inter-universitar, cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul;
  7. alte documente, după caz, cum ar fi cele care conțin: rezultatele evaluării cadrului didactic solicitant de către directorul de departament, de către studenți, informații despre conduita etică a solicitantului în comunitatea academică de care aparține sau criteriile de îndeplinire a standardelor minimale stabilite la nivelul UAI pentru ocuparea funcțiilor didactice (în cazul în care Comisia de evaluare solicită).

 

Dosarul de recunoaştere este direcţionat către CRID, care efectuează următoarele operaţiuni:

(1) verifică dacă dosarul conţine toate documentele indicate la art. 6 din procedură;

(2) comunică solicitantului, electronic şi/sau prin poştă, actele care nu au fost depuse, dacă dosarul este incomplet, în termen de maximum 30 zile de la primirea dosarului de la registratura universităţii. Completarea dosarului se face în maximum 20 zile de la data transmiterii de către CRID a informării, documentele depunându-se spre completare la Secretariatul Rectoratului UAI sau pe website-ul https://edirect.e-guvernare.ro/. Necompletarea în termen atrage de drept respingerea dosarului în baza avizului emis de CRID. În caz de respingere a dosarului, solicitantul sau reprezentantul acestuia cu procură notarială are dreptul să ridice documentele depuse, prin completarea unei cereri în termen de maximum 3 luni de la depunerea dosarului sau să solicite să-i fie trimise documentele din dosar prin poştă, caz în care spezele poştale sunt suportate de solicitant la destinaţie, nefiind vorba de spezele incluse în taxa de procesare. Neridicarea dosarului în termenul prevăzut îl decade pe solicitant din dreptul de a mai solicita documentele şi dă universităţii dreptul de a le distruge.

 

Comisia de evaluare stabilită de către CRID examinează dosarul solicitantului în termen de cel mult 45 de zile de la data depunerii dosarului complet (inclusiv a documentelor solicitate spre completare, după caz). Termenul de soluţionare se poate prelungi prin decizia comisiei de evaluare în cazurile în care este necesară verificarea autenticităţii documentelor din dosar şi/sau a statutului universităţii emitente. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la motivele nesoluţionării în termenul anterior menționat.

 

Pentru evaluarea dosarului, comisia de evaluare procedează astfel:

(1) verifică statutul instituţiei de învăţământ superior care a emis documentele supuse recunoaşterii. În cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii documentelor depuse la dosar, acestea se transmit către CNRED în format electronic, pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie;

(2) respinge dosarul în cazul în care instituţia emitentă a dovezii nu se încadrează în categoriile menţionate la art. 4 din metodologie;

(3) pronunţă o hotărâre motivată cu privire la solicitarea de recunoaştere a funcției didactice, pe care o transmite conducerii universităţii.

 

Decizia de recunoaştere (Anexa 2) sau nerecunoaştere (Anexa 3) a funcției didactice obținute în străinătate, fundamentată prin hotărârea CRID conform celor menţionate la art. 6-8 din metodologie, se emite de către rectorul Universităţii Apollonia din Iași, conform normelor legale. Decizia este comunicată solicitantului prin poştă la adresa de corespondență indicată în cererea de recunoaştere.

 

În cazul unei decizii de nerecunoaştere a funcției didactice obținute în străinătate, solicitantului i se comunică inclusiv hotărârea motivată a comisiei de evaluare, iar acesta poate depune contestaţie în termen de 10 de zile de la data confirmării prin poştă a primirii deciziei. Contestaţia se formulează în scris, se motivează, se înregistrează și se depune la secretariatul rectoratului Universităţii Apollonia din Iași.

 

Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată de către Senatul UAI, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării la universitate. Hotărârea Senatului asupra contestaţiei este irevocabilă la nivelul Universităţii Apollonia din Iași și se comunică solicitantului prin poştă la adresa de corespondență indicată.

 

Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată de către Senatul UAI, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării la universitate. Hotărârea Senatului asupra contestaţiei este irevocabilă la nivelul Universităţii Apollonia din Iași și se comunică solicitantului prin poştă la adresa de corespondență indicată.

 

Procedura poate fi accesată pe site-ul PCUe la: https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=1001302&IdOperatiune=2

Metodologia privind recunoașterea funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate este disponibilă la: metodologie_recunoastere_functii_didactice_obtinute_in_straintate

 

[1] Nesoluționarea cererii nu poate fi imputată universității în cazul în care solicitantul nu urmăreşte corespondența primită sau nu dă curs în termen solicitărilor privind dosarul de recunoaştere.