Despre noi

Despre noi

Misiunea Centrului de Formare Continuă:

Misiunea Centrului de Formare Continuă este de a oferi programe de instruire valoroase atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, în conformitate cu cerinţele sistemului educațional românesc și adaptate nevoilor pieței muncii, recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.

Viziunea Centrului de Formare Continuă:

CFC își propune să devină principalul centru de formare profesională din regiunea Nord-Est a României prin dezvoltarea unui program complex de formare continuă și dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituții.

Valori CFC:

Pentru realizarea misiunii asumate, CFC se concentrează pe următoarele valori: corectitudine, responsabilitate, promptitudine, orientare spre nevoile beneficiarilor, adaptabilitate la cerințele pieței muncii, competență profesională.

OBIECTIVE:

Obiectiv general CFC:
Obiectivul general al Centrului de Formare Continuă este de a organiza, promova, desfăşura și coordona activităţi/programe/cursuri pentru formarea şi dezvoltarea profesională continuă a adulţilor, adaptate în permanență nevoilor pieței muncii, în cooperare cu facultăţile/departamentele Universităţii „Apollonia” din Iași.

Obiective pe termen lung ale CFC:
În perioada 2014-2020, CFC își propune să dezvolte paleta de programe de formare profesională pentru adulți la minimum 50 de programe de formare profesională, 10 specializări ale colegiului și implementarea a cel puțin 5 proiecte cu finanțare europeană în domeniul resurse umane/cercetare.

Obiective pe termen scurt ale CFC:
În anul 2016, CFC își propune:
a. să demareze proiectul de cercetare POINGBIO de realizare de transfer de cunoștințe având ca lider de proiect Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași;
b. să depună spre finanțare 4 proiecte resurse umane și 4 proiecte de cercetare;
c. să ofere 25 programe de formare acreditate;
d. să organizeze 50 grupe de curs cu plată;
e. să demareze 3 specializări pe colegiu autorizate;
f. să organizeze programul de pregătire pentru elevi.

Beneficiile participării la programele de formare ale CFC:

Programele de formare profesionlă din cadrul CFC vor asigura absolvenților cel puțin unul dintre următoarele beneficii: adaptarea la cerințele postului sau ale locului de muncă; actualizarea cunoștintelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază; obținerea unei calificări profesionale; reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice; dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale; prevenirea riscului șomajului; promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.
În cadrul CFC, se urmărește asigurarea calității în formarea profesională continuă a adulţilor, inclusiv prin elaborarea şi aplicarea de metodologii, standarde şi proceduri specifice, dar și asigurarea informării publicului larg cu privire la modalitatea de accesare şi valorificare a oportunităților de formare profesională.
Programele de formare organizate de CFC garantează un grad ridicat de satisfacție din partea participanților, flexibilitate și adaptabilitate la modificările de dinamică a formării, seriozitatea serviciilor și orientarea către clienți.
Activitățile de formare acoperă aspecte teoretice, concepte și informații de actualitate prin sistemul de curs interactiv, studii de caz și exerciții de grup astfel încât cunoștințele dobândite să aibă aplicabilitate directă în activitățile curente ale participanților.
Evaluarea cunoştinţelor dobândite la cursuri se finalizează cu CERTIFICAT DE CALIFICARE/ABSOLVIRE. Certificatele sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice. Prin apostilare, certificatele de absolvire sunt recunoscute şi la nivel european.