FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Ce este formarea profesională continuă?

Formarea profesională este activitatea organizată de învățare în vederea creșterii și diversificării competențelor profesionale prin programe de inițiere/calificare/recalificare/specializare. Această activitate se bazează pe principiul corelării învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii. Luând în considerare acest principiu, formarea profesională continuă reprezintă o șansă suplimentară pe piața muncii atunci când se pune problema angajării, dar și în ceea ce privește avansarea în carieră. Programele de formare corespund, în general, prin tematica lor, nevoilor individuale privind o cât mai bună performare la locul de muncă. Astfel, prin cursurile frecventate, se urmărește fie aprofundarea cunoştinţelor şi îmbunătăţirea aptitudinilor deja deţinute, fie dezvoltarea altora considerate a fi necesare în viitorul apropiat.
Programele de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare sunt definite astfel (Nota ANC 3648 din 22.10.2015):
a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări, conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională; prin acest nivel, dintre toate competenţele unui standard se însuşesc o parte, niciodată toate; durata programului este proporţională cu numărul de competenţe însuşite; formarea profesională inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă;
b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii;
c) perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi.

2. Ce reprezintă un furnizor de formare profesională?

Reglementările în vigoare definesc furnizorul de formare profesională ca prestator al serviciilor de formare profesională, persoană juridică de drept public sau privat ori persoană fizică care a prevăzut în actul de înfiinţare sau în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente, activităţi de formare profesională conform codului CAEN. Un furnizor autorizat de formare profesională este cel ale cărui programe se finalizează cu certificate de calificare sau absolvire cu recunoaştere naţională. Aceste instituţii oferă formare specifică (calificare, perfecţionare) pentru anumite domenii de activitate, precum şi o serie de cursuri de inițiere/calificare/perfecţionare pentru publicul larg în domenii conexe.
Principalele competenţe asociate diverselor schimbări ale structurii ocupaţionale cerute pe piaţa forţei de muncă sunt specifice sau trans-sectoriale. Oferta de formare profesională tinde să se concentreze pe programe pentru calificări complete sau pe programe pentru dezvoltarea competenţelor generale. Există o listă de opt astfel de competenţe generale: comunicare în limba oficială, comunicare în limbi străine, competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie, competenţe informatice, competenţa de a învăţa, competenţe sociale şi civice, competenţe antreprenoriale, competenţa de exprimare culturală. Programele de formare continuă care vizează dezvoltarea acestor competenţe transversale deţin o pondere semnificativă în oferta actuală de formare. Acestea sunt necesare pentru fundamentarea şi susţinerea unei pregătiri de specialitate de calitate şi constituie o premisă pentru mobilitatea pe piaţa muncii.
Dacă sunteți interesat/ă ca la finalul cursului să obțineți un certificat de calificare sau un certificat de absolvire cu recunoaștere națională, atunci va trebui să vă orientați spre un furnizor de formare autorizat în condițiile legislației în vigoare (Ordonanța Guvernului. nr 129/2000 privind formarea profesională a adulților și celelalte acte normative subsecvente se pot consulta accesând pagina web a Autorității Naționale pentru Calificări).

3. De ce să aleg să urmez cursuri de calificare/perfecționare?

Învățarea în rândul adulților reprezintă modalitatea de îmbunătățire a calificării sau de recalificare a persoanelor afectate de șomaj, restructurări și schimbări de carieră, aducând de asemenea o contribuție importantă la incluziunea socială, la cetățenia activă și la dezvoltarea personală (Rezoluția Consiliului privind un plan european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților – 2011/C 372/01). Opiniile generale ale participanților la cursurile de formare evidenţiază faptul că orice astfel de activitate duce la dezvoltarea unor competenţe şi are impact pozitiv asupra activităţii profesionale şi asupra dezvoltării personale. Se constată și faptul că tot mai mulţi angajatori conştientizează necesitatea dezvoltării şi a altor tipuri de competenţe decât cele strict profesionale, în special a competenţelor sociale, fără a face referire doar la categoria upper management, ci şi la personalul middle management sau la lucrătorii în producţie/servicii.
Astfel, nevoia de formare poate fi analizată sub trei aspecte:
1. Personal – Procesul de învățare pe tot parcursul vieții stă la baza aspirațiilor personale de progres și autodepășire.
2. Instituțional – Capitalul uman este cea mai importantă resursă într-o instituție, fiind necesară, prin urmare, instruirea continuă a angajaților pentru formarea unei echipe de profesioniști care să răspundă corespunzător cerințelor din fișa postului.
3. Legal – Angajarea/promovarea pe un post poate fi susținută și de certificatele de competență deținute, în unele domenii de activitate acestea fiind chiar obligatorii din punct de vedere legal.

1. Avantaje la nivel personal
Motivele principale care stau la baza optării pentru formarea profesională continuă sunt poziționate în jurul ideii de promovare în carieră prin avansare ierarhică după absolvirea unor astfel de cursuri de formare. De asemenea, aceasta poate reprezenta o condiţie pentru stabilitatea pe post, creşterea nivelului de salarizare, creșterea inițiativei, îmbunătățirea muncii în echipă, îmbunătățirea comunicării, îmbunătățirea managementului timpului, stimularea pentru învățare, toate având la bază dorința de dezvoltare personală și profesională.
2. Avantaje instituționale
Toți angajatorii ar trebui să fie preocupaţi de formarea profesională a angajaţilor. În acest sens, strategiile pe termen lung privind formarea profesională la nivel instituțional sunt tot mai frecvente.
Participarea la programe de formare profesională continuă poate fi rezultatul iniţiativei angajatului sau al recomandărilor angajatorului, în ambele cazuri fiind vizată dezvoltarea de competenţe profesionale sau transversale, în funcţie de nevoile firmei corelate cu nevoile şi interesele personale. Pentru o dezvoltare profesională continuă eficientă, sprijinul angajatorului trebuie să fie convergent cu dorinţa angajatului de a se perfecţiona în domeniul său de activitate sau de a-şi dezvolta acele competenţe care îi facilitează relaţionarea, îi sporeşte implicarea la locul de muncă şi spiritul de iniţiativă.
Astfel, dintre avantajele principale, menționăm sporirea calității resurselor umane și creșterea coeziunii organizaționale a companiei – determinante principale ale competitivității companiei.

4. De ce să aleg Centrul de Formare Continuă?

Proiectele legislative vizează ca programele de formare pentru persoane cu studii superioare să fie realizate doar de către instituții de învățământ superior. Faptul că Centrul de Formare Continuă este structură organizatorică din cadrul Universității ”Apollonia” din Iași poate fi văzut ca un prim avantaj. De asemenea, prin misiunea pe care și-a asumat-o, Centrul de formare își propune să ofere programe de instruire valoroase atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, în conformitate cu cerinţele sistemului educațional românesc și adaptate nevoilor pieței muncii, recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice. Valorile asumate vizează corectitudinea, responsabilitatea, promptitudinea, orientarea spre nevoile beneficiarilor, adaptabilitatea la cerințele pieței muncii, competența profesională și se regăsesc printre avantajele cheie ale Centrului de Formare Continuă din cadrul Universității ”Apollonia” care pot fi menționate atunci când se pune problema alegerii instituției de formare. Astfel, programele de formare organizate de CFC garantează un grad ridicat de satisfacție din partea participanților, flexibilitate și adaptabilitate la modificările de dinamică a formării, seriozitatea serviciilor și orientarea către clienți.

5. Cui se adresează formarea profesională desfășurată în cadrul Centrului de Formare Continuă?

Formarea din cadrul Centrului de Formare Continuă al Universității ”Apollonia” din Iași se adresează atât cadrelor didactice universitare și preuniversitare, studenților, elevilor potențiali studenți, absolvenților de studii universitare, cât și tuturor persoanelor interesate în arii curiculare variate pentru facilitarea inserției pe piața muncii și promovării în carieră.

6. Răspunsuri privind limitele percepute ale formării profesionale continue

1. lipsa avantajelor concrete; 2. recunoașterea limitată a certificatelor; 3. costuri prea mari în raport cu beneficiile aduse; 4. lipsa de timp; 5. vârsta; 6. lipsa oportunităților de pe piața muncii în care certificatele/competențele să poată fi folosite.
1. lipsa avantajelor concrete
Dintre avantajele principale ale participării la programele de formare profesională continuă menționăm:
a. Pentru angajați/potențiali angajați
– dobândirea unui certificat acreditat;
– dobândirea/actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;
– creşterea adaptabilităţii prin asigurarea calificărilor şi cunoştinţelor necesare integrării şi mobilităţii pe piaţa muncii în acord cu progresul societal și cu aspirațiile profesionale proprii;
– creşterea gradului de conştientizare a importanţei învăţării continue, a gradului de motivare pentru lărgirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor profesionale;
– creşterea flexibilităţii prin crearea de oportunităţi noi şi mai complexe de învăţare pentru tineri şi adulţi;
– combaterea excluziunii sociale a diferitelor grupuri vulnerabile, categorii dezavantajate pe piaţa forţei de muncă printr-o calificare suplimentară/pregătire profesională superioară (de exemplu, tineri, şomeri, femei);
– creșterea sferei de cunoștințe care fac parte din domenii similare de activitate.
b. Pentru companii/instituții în urma participării angajaților la programe de formare
– creșterea competitivității resurselor umane și facilitarea dezvoltării economice în acord cu progresul mediului socio-economic;
– adaptarea mai facilă la standardele în permanentă schimbare și crearea de noi oportunități pe piață;
– creşterea gradului de conştientizare a importanţei învăţării continue a angajaților;
– creșterea gradului de motivare și implicare în companie a angajaților prin facilitarea învățării continue;
– creșterea gradului de atașament față de angajator prin investiția acestuia în pregătirea profesională a angajaților.
2. recunoașterea limitată a certificatelor
Certificatele eliberate în urma absolvirii unui curs de formare sunt acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscute de Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, fiind obligatorii în unele domenii de activitate (proiecte europene, educație etc.).
3. lipsa de timp
Centrul de Formare Continuă se adaptează în funcție de cerințele participanților la cursuri, fiind deschis la un program adaptat în funcție de solicitări. Cursurile organizate până acum s-au desfășurat cu precădere în intervalul orar 16.00-20.00 tocmai pentru a se plia pe programul participanților.
4. vârsta
Prin definiție, formarea profesională continuă este promotoarea învățării pe tot parcursul vieții, indiferent de vârstă. Prin urmare, principiul conform căruia aceasta poate reprezenta un impediment împotriva participării active la cursurile de formare nu este valabil.
5. lipsa oportunităților de pe piața muncii în care certificatele de absolvire a cursurilor/competențele dobândite în urma absolvirii cursurilor să poată fi folosite
Dinamica pieței muncii reprezintă una dintre variabilele care au afectat semnificativ profilul angajatului, dar și al angajatorului. Astfel, au apărut noi structuri ocupaționale orientate spre competențe suplimentare astfel încât să corespundă solicitărilor de pe piața muncii. Un exemplu clasic este cel al proiectelor europene în care echipa de implementare este obligată să dețină un Certificat de absolvire a cursului de Manager proiect acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări și recunoscut de Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice. Mai mult, abilităţile și competenţele transversale dobândite în urma unor cursuri de formare sunt, în general, relevante pentru o gamă largă de ocupaţii și sectoare. Ele sunt adesea menţionate sub denumirile de „competenţe esenţiale”, „competenţe de bază” sau „competenţe soft”, piatra de temelie pentru dezvoltarea personală. Abilităţile și competenţele transversale stau la baza dezvoltării abilităţilor și competenţelor „hard” necesare pentru a avea succes pe piaţa forţei de muncă.